Od 25 maja 2018 r. w Unii Europejskiej stosujemy przepisy Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych (RODO), czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Stosowanie przepisów RODO jest okazją, aby poinformować Państwa o tym, jak chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe i jakie w związku z tym przysługują uprawnienia. Zmiany wprowadzone w ramach RODO nie wymagają od Państwa żadnego kontaktu z Kancelarią. Prosimy natomiast o zapoznanie się z poniższą informacją.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych , z siedzibą: 00-043 WARSZAWA, ul. Czackiego 3/5, tel.: 22 827 38 50, e-mail: sekretariat@sitwm.pl

2. Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu Twojej szczególnej sytuacji. Masz również prawo do żądania od Nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych, a także do ich przenoszenia.

3.   Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym od 25.05.2018r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4.  Twoje dane osobowe będą przetwarzane w kilku celach tj. w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym a także w celach związanych z marketingiem produktów i usług Administratora.

5.  Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu oraz realizacji usług.

6.  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, (wyraziłeś zgodę na przetwarzanie w celu odpowiedzi na pytanie w formularzu), art. 6 ust. 1 lit. f RODO (Administrator będzie korzystał z Twoich danych w celu informowania o swoich nowych ofertach handlowych).

7. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi związane z marketingiem naszych produktów i usług.

8.  Twoje dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który będzie to niezbędne dla celów udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu nie dłużej niż do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania lub cofnięcia zgody na przetwarzanie.